Alvorens de website en het pleisterforum te bezoeken of er aan deel te nemen door uw inschrijving op het pleisterforum, neemt u even de tijd om de gebruiksvoorwaarden door te lezen. Indien u niet akkoord kan gaan met de volledige gebruiksvoorwaarden, maak dan verder geen gebruik van de website en/of het pleisterforum.

Gebruiksvoorwaarden website

Het gebruik van de website www.albarius.be is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Albarius kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Hoewel Albarius hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Albarius kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen bijgewerkte data ingevoerd worden. Als u onjuistheden opmerkt, kunt u contact opnemen met onze webmaster.

Albarius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

De website alsook de inhoud waaronder de teksten, foto's, beelden en grafische voorstellingen die er eventueel zijn in opgenomen behoren tot de intellectuele eigendom van Albarius, alsook aan derde partijen die informatie of afbeeldingen ter beschikking stellen. Die informatie wordt beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en door het geheel van de toepasselijke reglementeringen inzake intellectuele eigendom.

U hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen. Elke ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welk vorm ook - ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, gratis of betalend is - van de site of van de informatie van Albarius, is strikt verboden zonder de schriftelijke en voorafgaande toestemming van Albarius of van de andere rechthebbende partijen.

U verbindt er zich toe om geen gebruik te maken van de website zodat deze of de daarmee verbonden soft- of hardware bewust wordt beschadigd of de werking ervan geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent bewust wordt belemmerd of onderbroken.

Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Albarius garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen Albarius en de beheerders van die sites.

Wanneer u op uw eigen website een hyperlink wil plaatsen naar een pagina van de website van albarius, nodigen wij u uit om op voorhand contact op te nemen met onze webmaster om af te spreken hoe die link optimaal geplaatst kan worden in het belang van zowel de website van Albarius als uw website.

Gebruiksvoorwaarden Pleisterforum

Algemeen

Het pleisterforum is eigendom van Albarius en maakt integraal deel uit van de website, de hogergenoemde "gebruiksvoorwaarden website" blijven dus ook voor het pleisterforum onverminderd van kracht. Dit forum is enkel voorbehouden voor vragen & antwoorden, reflecties en gesprekken over pleisterwerken en gipskartonwerken. Er is geen off-topic forum. Wil u graag ook over andere dingen praten, moppen vertellen of grappige filmpjes posten dan zijn er daartoe elders op het internet uitgebreide mogelijkheden. Alle off-topic berichten zullen dan ook zonder voorafgaande waarschuwing geschrapt worden.

Het pleisterforum wordt beschouwd als een publieke plaats waar veel mensen samenkomen. U dient zich dus ten allen tijde hoffelijk te gedragen tegenover alle andere bezoekers, net zoals alle andere bezoekers u ook hoffelijk benaderen en respect te betonen voor de infrastructuur. Er zijn naast een aantal algemene wellevendheidsregels en wettelijke beschikkingen ook specifieke forumregels (hierna genoemd de gebruiksvoorwaarden) die iedereen dient te hanteren. U wordt geacht de gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben, te kennen, te begrijpen en ze volledig te aanvaarden en toe te passen bij elk bezoek aan het pleisterforum. Door uw loutere gebruik van of aanwezigheid op het pleisterforum gaat Albarius er van uit dat u alle gebruiksvoorwaarden volledig kent, begrijpt, aanvaardt en toepast. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen naargelang de noodwendigheden of veranderende wetgeving op elk moment worden aangepast en zullen vanaf dat moment worden toegepast zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

Het pleisterforum draait op Kunena, een open source forumsoftware uitgebracht als component voor Joomla en is uitgebracht onder de licentie “GNU General Public License". Kunena is een geregistreerd handelsmerk.

Albarius neemt de nodige voorzorgen om de website en het pleisterforum te beschermen tegen hackers en malware. Hoewel je IP-adres en/of de informatie die je opgeeft bij registratie op het pleisterforum, de informatie die je verstrekt in je berichten en de boodschappen die je plaatst niet aan enige derde partij zal worden verstrekt zonder je uitdrukkelijke toestemming, kan noch Albarius, noch Kunena verantwoordelijk worden gehouden voor een hackpoging die ertoe kan leiden dat gegevens vrijkomen.

Als gebruiker ga je ermee akkoord dat de informatie die je op het pleisterforum opgeeft en invoert, wordt opgeslagen in een database. Uiteraard kan je steeds je wettelijke rechten uitoefenen inzake inzage, wijziging en schrapping van je persoonsgegevens. De berichten en de informatie die je plaatst op het forum en de links en bijlagen die je daarbij plaatst maken -vanaf het moment dat je ze plaatst- integraal deel uit van een groter geheel (het onderwerp dat besproken wordt) en kunnen dus niet louter op verzoek geheel of zelfs gedeeltelijk geschrapt worden.

Gedragscode en mogelijke sanctioneringen.

Beledigingen, opruiende taal, scheldwoorden, provocaties, agressief gedrag, flame wars, flooding, enzoverder zijn absoluut verboden. Het is ook niet toegelaten om racistische, xenofobe, diffamatoire, blasfemische, homofobe, seksitische, discriminerende, of enige andere aanstootgevende, sexuele en/of pornografische boodschappen of links te plaatsen of er naar te verwijzen, er op te alluderen, te vergoeilijken of aan te moedigen, of ze nu tekstueel zijn, grafisch of auditief. De voorgaande opsommingen zijn niet exhaustief. Ze ontheffen de gebruiker ook niet van de wettelijke of andere ter zake doende verplichtingen.

Omdat de ervaring leert dat sommige mensen vanuit de anonimiteit van het internet soms rare dingen zeggen of doen op een forum wordt uw IP-adres gelogd bij elk bezoek aan het pleisterforum. Met die informatie doen we niets, behalve bij mensen wiens gedrag de spuigaten uitloopt of die de wet overtreden. Bij ongepast gedrag kan en zal er op het pleisterforum op verschillende manieren gepast gesanctioneerd kunnen worden: berichten modereren/inkorten of censureren, berichten verwijderen, een privé waarschuwing geven, een publieke waarschuwing geven, een tijdelijke verbanning van het forum, een permanente verbanning van het forum of een tijdelijke of permanente blokkering van uw IP-adres op dit pleisterforum. In geval van ernstige overtredingen en als we van oordeel zijn dat de wet geschonden is, kan uw serviceprovider ingelicht worden en/of kan/zal uw IP-adres overgemaakt worden aan de bevoegde politiediensten.

Plaatsen van berichten

Iedere gebruiker is en blijft zelf verantwoordelijk voor de door hem/haar geplaatste berichten, zowel strafrechterlijk als burgerrechterlijk. Albarius aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor berichten geplaatst door de gebruikers van het pleisterforum. Dit geldt zowel voor de inhoud en de vorm van de door de gebruiker zelf geschreven berichten als naar auteursrecht toe van eventueel gebruikte teksten, afbeeldingen, links,...

Alvorens u een boodschap plaatst, kijkt u even in de andere onderwerpen of gebruik de zoekfunctie. Er staan veel onderwerpen in het forum en mogelijks is er al een antwoord geformuleerd op uw vraag. Als we zien dat uw gestelde vraag over een bepaald onderwerp elders of eerder al beantwoord is, zullen we beide berichten samenvoegen. Dit houdt het forum overzichtelijk en laat de database niet te groot worden. Zowel onderwerpen als berichten kunnen verplaatst, verwijderd, samengevoegd, gemodereerd of gesloten worden naar eigen oordeel en inzicht van de forumbeheerder zonder dat daar kennisgeving over gegeven wordt, verantwoording moet worden afgelegd, of communicatie over gevoerd wordt.

Vragen of antwoorden worden liefst in een voor iedereen verstaanbare taal en in het Nederlands opgesteld, zo niet kunnen zij worden verwijderd.
Probeer uw berichten zo duidelijk en concreet te formuleren (wat, waar, wanneer, wie, hoe,...) met eventueel een afbeelding ter ondersteuning. Knip en plak geen grote blokken tekst uit andere documenten. Als u teksten of afbeeldingen zou gebruiken die niet door uzelf gemaakt zijn, let dan op het auteursrecht en vermeldt dit desgevallend.

U kan geen afbeeldingen rechtstreeks oploaden in het pleisterforum. Als u een afbeelding wil toevoegen in uw bericht, dan dient u uw afbeelding elders op internet te plaatsen (bvb in uw blog, een online- fotoalbum zoals bvb Picassa,..) en middels een link in uw bericht kan u dan uw afbeelding visualiseren in het forum.

Wanneer u een bericht (vraag of antwoord) plaatst in het forum, verklaart u afstand te doen van ieder auteursrecht of ander recht op het bericht en geeft u aan iedereen toestemming de inhoud van het bericht te gebruiken voor zijn/haar persoonlijke doelstellingen.

Vakmensen en bedrijven uit de bouwsector beschikken over specifieke informatie om problemen en vragen op te lossen die mensen hier posten op het forum. Indien u als vakman een goede oplossing heeft, kan u die altijd posten. Het is echter niet toegestaan op dit forum om directe of indirecte publiciteit te maken in de onderwerpen, uzelf of uw produkten of diensten aan te prijzen, uw telefoonnummer te posten in een antwoord of wat dan ook. Mensen komen op het forum om een oplossing voor hun problemen en willen niets verkocht worden. Echter voor wat hoort wat: als u een constructieve bijdrage levert op het forum mag u wel uw bedrijfsnaam gebruiken als alias, u mag uw logo gebruiken als avatar en u mag ook een link naar uw website plaatsen in uw gebruikersaccount (die dan zichtbaar is in elke post die u plaatst). Gebruikers of postings die zich niet aan deze regel houden zullen onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing gesanctioneerd worden met inkorting/verwijdering van de post. Professionelen die op het forum een profiel komen aanmaken en dan enkele niets ter zake doende berichten posten, louter om aan linkbuilding te doen, zullen verwijderd worden.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Antwerpen, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.